بر اساس گزارش توسعه دولت الکترونیک سازمان مللدر سال 2014 ،کره جنوبی با تمرکز بر ابتکارات دولت الکترونیک صدرنشین این لیست می باشد که در دوره قبل نیز این صدر نشینی پابرجا بوده است. استرالیا و سنگاپور به ترتیب با توسعه قابل توجه نسبت به سال 2012 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. همانند سال های گذشته، در گزارش 2014نیز اروپا بالاترین رتبه شاخص های توسعه دولت الکترونیک منطقه ای را دارا است و آمریکا به رهبری ایالت متحده (با رتبه جهانی هفتم)، آسیا به رهبری کره جنوبی، اقیانوسیه به رهبری استرالیا و آفریقا به رهبری تونس (با رتبه جهانی 70 )در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

منبع:تحلیلی بر وضعیت توسعه دولت الکترونیک در جهان و ایران از منظر شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد ،1393،سازمان فناوری اطلاعات ایران