دولت الکترونیک یک رویداد واحد در یک دوره زمانی کوتاه نیست،بلکه یک فرآیند تکاملی بلندمدت برای متحول کردن دولت با تمرکز بر شهروندان است و ایجاد نقشه راه دولت الکترونیکی امری ضروری است.

در کل هرچه خدمات بر خط بیشتری در دسترس باشد و هرچه استفاده از این خدمات فراگیرتر و متداول تر شود،به همان اندازه میزان تاثیر دولت الکترونیکی دو چندان می شود،بنابر این دولت الکترونیکی به مشارکت گسترده شهروندان و بنگاه های الکترونیکی برای تاثیرگذاری پایدار بر کارایی داخلی و شفافیت دولت نیاز دارد.دستیابی به حجم انبوهی از خدمات دولت الکترونیکی،ممکن است مستلزم فشار بر شهروندان برای فاصله گرفتن از کانال های سنتی و هدایت آن ها به سمت کانال دولت الکترونیکی باشد.