یکی ازنمادهای موفقیت دولت الکترونیک پشتیبانی و تقاضای مردمی زیاد برای استفاده از خدماتی است که دولت ارائه مینماید.

1)قسمتی از این تقاضای مردمی برمیگردد به آگاهی بهتر از فرصتهایی که دولت فراهم نموده است .

2) وقسمت دیگر علاقه مندی مردم و جلب توجه آنها با تحویل بهتر وسریع ترخدمات دولتی صورت می گیرد.

3)بخش دیگر تشویق و تحریک شهروندان وبنگاه های دولتی وخصوصی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک است.

4)بخش دیگر ایجاداعتماد عمومی به خدمات دولت الکترونیک با حفاظت از حریم شخصی و امنیت داده ها است.