دیجیتالی کردن پردازش سند در سازمان های دولتی و رفتن به سمت عملیات غیرکاغذی دولتی از جمله نوآوری هایی اصلی دولت به دولت محسوب می شود.در واقع تبادل اسناد الکترونیکی موجب افزایش سرعت و کارایی در مدیریت دولتی می شود به الاخص در کشور ما که کندی کار یکی از معضلات سیستم اداری ما است.

به عنوان نمونه خدمات دولت به دولت در کره جنوبی شامل موارد زیر می شود:

1-سیستم ملی(کل کشور) یکپارچه اطلاعات مالی:مدیریت فعالیت های مالی در سطح کشور با اتصال 23 سیستم مالی که قبلا به طور مستقل و جزیره ای در نهادهای دولتی متعدد عمل می کرد.

2-سیستم محلی(استانی)اطلاعات دولت الکترونیکی:استاندارد سازی و بهره گیری از اطلاعات در 21 نوع فعالیت اداری برای 244 دولت محلی(استان ها)نظیر ثبت نام بازنشستگی ،معاملات ملکی،امور مالی و مالیات.

3-سیستم اطلاعات آموزش و پرورش و یادگیری الکترونیکی

4-تبادل اسناد دولتی به صورت الکترونیکی:پردازش الکترونیکی اسناد شامل آماده کردن،تائید و توزیع و در نهایت ذخیره سازی تمام اسناد دولتی.

در نتیجه اگر بخواهیم بیان کنیم که سیستم های دولت به دولت به چه مواردی نیاز دارد می توان به این جمع بندی قناعت نمود:

الف)ایجاد فرایندهای الکترونیکی یعنی کلیه کارها و رویه ها به صورت الکترونیکی انجام شوند.

ب)پردازش اسناد به صورت الکترونیکی

ج)سیستم مدیریت دانش

د)یکپارچه سازی بخش های پشتیبان دولت