پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بعضی مواقع با شکست نیز همراه بوده است و آنچنان که باید نتوانسته انتظارات ملت و دولت را فراهم نماید.با توجه به یکی از مطالعات صورت گرفته  35درصد برنامه های دولت الکترونیک در سراسر دنیا با شکست مواجه شده اند،50درصد با شکست نسبی همراه بوده و فقط 15 درصد را می توان موفق ارزیابی کرد.