ریسک های مربوط به جنبه شهروندی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-شکاف دیجیتال : فاصله شهروندان برای دسترسی به فناوری اطلاعات است که می توان به کم سوادی و فقر اطلاعاتی  در زمینه کار با ابزارهای فناوری اطلاعات اشاره کرد.

2-سطح پایین انتظارات:میزان کم تقاضای شهروندان برای دسترسی به بخش های مختلف دولت الکترونیک

3-عدم آشنایی:عدم آشنایی با امکانات دولت الکترونیک و اینکه با این ابزار چه نیازهایی از من شهروند برطرف می گردد.

4-استفاده دشوار:بعضی مواقع میزان دشواری خدمات الکترونیک و رابط کاربری خدمات الکترونیک باعث دوری شهروندان از استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می گردد.

5-فقدان انگیزه:ایجاد نکردن مشوق هایی توسط حاکمیت برای استفاده از دولت الکترونیک

6-عدم اعتماد:شهروندان امکان دارد به امنیت اطلاعات خود را فضای خدمات دوهی دولت اعتماد لازم را نداشته باشند و نگران این موضوع  بوده باشند که اطلاعات شخصی  آنها در راستای منافع شهروندی ایشان استفاده نمی شود.

7-تصور غلط:ایجاد ذهنیت فراتر از انتظار در مورد خدماتی که توسط دولت الکترونیک به تک تک شهروندان ارائه می شود.