استقرار و برقراری دولت الکترونیکی با توجه به نیاز آن به تغییرات رفتاری می تواند پرخطر و دشوار باشد به همین دلیل دولت سوای استقرار فناوری و بارگذاری اطلاعات و خدمات به طور برخط باید به امر مهم تر راهنمایی و نظارت بر برنامه ریزی دولت الکترونیکی و فرایند پیاده سازی اقدام کنند.