در سال های اخیر تعدادی از کشورها پیشرفت قابل ملاحظه ای در ارائه اتوماتیک اظهارنامه مالیاتی با استفاده از روش پیش تکمیل برای مودیان مالیاتی(ارباب رجوع)داشته اند.در کشور دانمارک استفاده از پیش تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در اواخر سال 1980 میلادی در سطح بسیار محدودی آغاز شدو در سال 2008 میلادی  با استقرار یافتن اتوماسیون کامل اکثریت قریب به اتفاق مودیان قادر به دسترسی به اطلاعات اظهارنامه و برگ تشخیص خودشان شدند.

اتوماسیون کامل در سال 2008 در  سیستم مالیاتی دانمارک باعث شد مودیان دیگر اظهارنامه از پیش تکمیل شده را دریافت نکنند، و به جای آن به مودیان اجازه داده شده که به صورت آنلاین جزئیات مربوط به اظهارنامه های خود را ملاحظه کرده و بدهی مالیاتی خود را مورد تائید قرار دهند.

30