در فرانسه سیستم مالیات بر درآمد بر اساس ارائه اظهارنامه مالیاتی بصورت سالانه می باشد.بیش از 36میلیون خانوار (از مجموع 63میلیون نفر جمعیت)موظف به ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد خود بصورت سالیانه هستند.

بر اساس یک طرح آزمایشی در یکی از ادارت استانی فرانسه در سال2005،اظهارنامه های مالیاتی از قبل تکمیل شده در سراسر فرانسه در سال2006 معرفی شد.در ابتدا اطلاعات درآمدی از پیش تکمیل شده شامل حقوق و دستمزد،پرداخت های قانونی به بیماران،حقوق بازنشستگی،بیمه بیکاری وکمک هزینه بازنشستگی پیش از موعد،می شد.

علاوه بر گروه های فوق موارد جدیدی از سال 2008 به این گروه ها اضافه شده است که شامل سهام،اوراق قرضه،وام ها و اوراق بهادار می باشد.