پرداخت مالیات رایج ترین شکل تعامل بین مودیان و سازمان مالیاتی است.بر اساس ارزیابی انجام شده در نظام مالیاتی و بانکی استرالیا نشان می دهد که روشهای پرداخت کاملاْ حضوری (نظیر استفاده از چک) حدود پنج تا شش برابر بیشتر از روش های کاملا الکترونیکی مانند پرداخت اعتباری به سازمان مالیاتی و سیستم بانکی هزینه تحمیل کرده است.با در نظر گرفتن حجم بالای پرداختی به سازمان های مالیاتی که به صورت حضوری انجام می شود پرداخت الکترونیکی می تواند باعث صرفه جویی های زیادی شود.