در ایران برای آشنایی با روال ها وکارهایی که در سیستم مالیاتی صورت می گیرد توضیحات زیر عنوان می شود:فرایند مالیاتی برای یک مودی ازثبت نام وتشکیل پرونده شروع شده وسپس تسلیم و ارایه اظهارنامه در موعد زمانی قانونی که معمولا تیرماه یا خرداد ماه است وهمچنین بعد از بررسی ممیز مالیاتی برگ تشخیص صادر می شود و سپس برگ قطعی واگر به برگ تشخیص اعتراض داشته باشیم به جای برگ قطعی پرونده به هایات حل اختلاف بدوی رفته ودر صورت اعتراض مجدد به هیات حل اختلاف تجدید نظر رفته و بعد برگ قطعی صادر می شود.