از خدمات الکترونیکی که در اکثر سازمان های مالیاتی دنیا به مودیان  و ارباب رجوع ها و همچنین مشاوران مالیاتی داده می شود عبارتند از :
1-ارائه اطلاعات مالیاتی و سایر موارد از طریق اینترنت
2-تکمیل اظهارنامه به صورت الکترونیکی
3-پیش نکمیل(ثبت موقت) اظهارنامه ها به طور کامل یا نیمه کامل
4-ارائه خدمات مختلف الکترونیکی در زمینه مالیات ماندد پرداخت آنلاین مالیات
5-دسترسی به  اطلاعات مالیاتی مودیان از طریق نام کاربری و رمز ورود محرمانه
6-مراکز ارائه خدمات تلفنی برای ارئه خدمات بیشتر به مودیان مالیاتی(ارباب رجوع)

(منبع:بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی کشورهای منتخب جهان;تشخیص مالیات بر اساس قرائن در بنگاه ها و ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان های مالیاتی،معاونت پژوهش برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور)