دولت الکترونیک را می توان به دو بخش قانونی تقسیم کرد:

1-پس خوان

2- پیش خوان

که این تقسیم بندی بر اساس تعامل با شهروندان و مردم و همچنین رویت پذیری خدمات ایجاد شده اشاره دارد.