پس خوان عملیات داخلی دولت است که از فرایندهای بیرونی و ویترین خدمات دولت الکترونیک پشتیبانی می کند و برای عموم مردم قابل دسترس و رویت نیست.در واقع کارهایی که در عملیات داخلی صورت می گیرد شامل:

الف)سیستک گزارش گیری متصل و یکپارچه درون و بین دولت های مرکزی و استانها(محلی)که باعث افزایش دقت کار می شود.

ب)به اشتراک گذاردن اطلاعات و پایگاه داده بین نهادها و سازمان های دولتی 

ج)تبادل ایده ها و به اشتراک گذاری منابع بین سازمان های دولتی

پیش خوان به نما و چهره دولت الکترونیک اشاره دارد که ذی نفعان اعم از شهروندان،اشخاص حقوقی و شرکت ها(بنگاه ها) آن را می بینند.

با استفاده از پرتال برخط پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار می گیرد که این خدمات شامل موارد ذیل می شود:

الف)صدور مجوزها،گواهی نامه ها و پروانه های گوناگون

ب)فراهم سازی اطلاعات در مورد اطلاعیه های اداری و قوانین

ج)خدمات پرداخت از جمله مالیات

د)فرصت همکاری و کمک به دولت از طریق تبادل نظر و رای گیری الکترونیکی